ਵੀਡੀਓ

GPSH90M002 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ

ਸੱਜੀ ਸਥਿਤੀ

ਸਿਲਕ ਸਕ੍ਰੀਇੰਗ

ਸਪਰੇਅ

ਸਿਲਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ

ਸਿਲਵਰ ਦਬਾਇਆ